— bli med på miljølaget!
Reis klimavennlig, kom i form og vinn premier!

Mål

Publisert 14.08.2014

Personbiltrafikk

ATP-samarbeidet har som hovedmål at personbiltrafikken på innfartsveiene til Kristiansand ikke skal øke i forhold til sammenlikningsåret 2012. Målet gjelder for perioden 2013 - 2016.

Dette målet er fastsatt i en samarbeidsavtale mellom Kristiansandsregionen og Samferdselsdepartementet. Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune har skrevet under avtalen, på vegne av regionen.

Doble sykkeltrafikken
ATP har som et foreløpig mål at sykkeltrafikken i regionen skal dobles i perioden 2010 - 2020.
En dobling av sykkeltrafikken tilsvarer en økning av den såkalte sykkelandelen fra 9 prosent av reiser til 11% av alle reiser. Det vil si at antall sykkelreiser skal utgjøre 11% av alle typer reiser, der reiser med bil, buss, tog, sykkel og reiser til fots inngår.

ATP har også to andre mål om sykkeltrafikk

- Innen 2017 skal Kristiansandsregionen ha et sammenhengende sykkelveinett.
- Innen 2020 skal 80% av barn og unge sykle eller gå til skolen.

Målene over er nedfelt i Sykkelhandlingsplanen for Kristiansandsregionen 2011 - 2020.

Busstrafikk

ATP har foreløpig ikke et nedfelt mål om hvor mye busstrafikken skal / bør øke i årene som kommer. Men dersom personbiltrafikken ikke skal vokse, må busstrafikken øke betydelig. I 2014 økte busstrafikken i regionen med 4,7%.

Gange
Foreløpig er det ikke nedfelt et mål for økning av gange. Men regionen er i ferd med å utvikle en egen gåstrategi.