I høst blir vi grønnere
Reis klimavennlig, kom i form og vinn premier!

Sykkelekspressvei

Publisert 18.08.2014

Sykkelekspressveien skal være et høystandard sykkelanlegg der alle typer syklister kan sykle direkte og trafikksikkert. Det stilles høye krav til både selve utformingen og til drift og vedlikehold gjennom hele året.

Sykkelekspressveien skal gå fra Sørlandsparken i Kjosbygda i Vågsbygd. Den skal som et hovedprinsipp bygges med 4 meters bred sykkelvei og 2 meter bredt fortau. Det er strenge krav til stigning og kurvatur.

Deler av sykkelekspressveien er allerede ferdig:

·       Narvigsbakken

·       Bjørndalssletta til Oddemarka

·       Sykkelfelt Tordenskjolds gate

·       Vågsbygdveien fra Svanedamsveien til Lumber

Strekningen under planlegging/ bygging:

·       Vågsbygveien fra Svanedamsveien til Nikkelverket

Under planlegging:

·       Håneskrysset

·       Varoddbrua

·       Kvadraturen – Kolsdalsbukta

·       Kjoskrysset

Det er utført en mulighetsstudie for Sykkelekspressveien (juni 2013). Studiet er utført av Statens vegvesen i samarbeid med ATP – samarbeidet og Kristiansand kommune. Mulighetsstudien er behandlet i byutviklingsstyret og formannskapet uten at det i denne omgang ble tatt stilling til alternative traseer som er skissert i studiet. 

Som oppfølging av mulighetsstudiet er det startet arbeid med kommunedelplan for sykkelekspressveien. Parallelt med dette er det startet arbeid med reguleringsplan for strekningen Vollevannet-Kvadraturen, hvor det haster å få avklart traseen for sykkelekspressveien.